За нас
Начало
За нас
"Вита" е създадена през 1991 година от двама лекари - специалисти - д-р Стоянка Стойнова и д-р Тихомир Савчев и получава регистрация като първото частно здравно заведение в София на 04.01.1992 година. За изминалите години е извървян дълъг и труден път – от трите кабинета и малкия лабораторен бокс до създаването на първата в София частна многопрофилна болница за активно лечение "Вита".

Днес здравното заведение разполага с две бази в София, снабдени с най-модерната техника за диагностика, лабораторно оборудване, операционен блок от последно поколение, уютен стационар с над 200 легла и лекари - доказани професионалисти в над 30 области на съвременната медицина.

Вита База 1 - ул. Драговица №9
Регистратура и информация - тел: 02 960 49 50Вита База 2 -   ул. Филип Кутев №10
Регистратура и информация - тел: 02 45 22 000Водещите принципи в работата на целия екип са безкомпромисното качество на медицинските услуги, придружено с лично отношение и персонално внимание към всеки един пациент.

Благодарение на използваната технология, специализацията, персонал и качество на услугите, МБАЛ Вита бе избрана за "Болница на годината" на Националните медицински награди за 2018 г.

"Вита" е оторизираното здравно заведение в България за издаване на медицински сертификати на заминаващите в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

 
About us
За нас
Актуално
Departments
Кабинети
Patient Care
Отделения

Метаболитна и бариатрична хирургия
Център за лечение на болката
Повече от милиард и половина хора по света страдат от хронична болка, като това обикновено е повод те да търсят медицинска помощ и да приемат дълго време какви ли не лекарства. Най-честата болка е в кръста – 27%, следвана от главоболието и мигрената – 15%, болката във врата – 15% и на тази в областта на лицето – 4%. 

На определен етап от живота си над 90% от хората имат болка в гръбнака, като причините за това могат да бъдат разнообразни. За съжаление обаче, при над 40% от дори подложилите се на операция, не се стига до облекчаване на страданието. 

Болката е и един от най-неприятните симптоми на онкологичните заболявания. В напредналите стадии е налице при 50-75% от пациентите, като при 10-15% от тях тя не се поддава на фармакологично лечение. Тъжната статистика е, че около 28% от онкологично болните пациенти умират в силни болки в дома си, въпреки предписаните им обезболяващи.

Всички пациенти със средна към силна болка, която е трудна за овладяване или има потенциал за хронифициране, се нуждаят от консултация със специалист по болката, който да прецени как да се справи с нея.Повлияването на болката е възможно по два различни начина: с лекарства или чрез интервенции. Въпреки приема на подходящите за целта медикаменти, при около 15% от пациентите така и не се постига задоволително ниво на обезболяване. Именно това са и кандидатите за използване на интервенционални техники за лечение на болката. Те могат да бъдат разделени на две големи групи: 

1. Терапевтични – целта им е доказване на източника на болка и блокирането му за определен период от време. 
2. Аблативни – целта им е унищожаване на отговорните за болката нервни структури и постигане на дълготрайно обезболяване.

В болница Вита вече съществува „Център за превенция и повлияване на болката“, в който работят отлично подготвени за целта специалисти. Тук пациентите могат да бъдат прегледани, консултирани, а настоящата им терапия - оптимизирана. При необходимост се предоставя информация за различните интервенционални възможности за повлияване на тяхната болка – онкологична или неонкологична.

Успешно може да бъдат лекувани:

•    Онкологична болка;
•    Болка в областта на главата и шията;
•    Болка в областта на раменете и на гръдния кош;
•    Болка в областта на гръбнака;
•    Болка в областта на крайниците.
 
„Центърът за лечение на болката“ е оборудван с пета генерация апарат за крио анелгезия ( обезболяване чрез замразяване) на фирма Metrum cryoflex, както и с последно поколение апарат за радиофреквентна аблация (обезболяване чрез радиочестотен ток) на фирма COSMAN. На разположение на специалистите е висок клас специализирана ехографска апаратура за регионална анестезия и лечение на болката на фирма BK.

Всички нуждаещи се от помощ и лечение, могат да си запишат час за преглед и уточняване на терапията при д-р Веселин Гаврилов и д-р Севим Халибрям на email: [email protected] или на  тел.02/ 4522 000 и 088/ 99 22 000 в Болница Вита.


Запази час онлайн
Хоспис Вита
Information
Контакти
ВИТА БАЗА 1 - ул. ДРАГОВИЦА №9
София 1505
Регистратура и информация:
02 960 49 50
02 943 43 98
02 960 49 51
02 960 49 52
GSM: 0888 99 1003 е-mail: [email protected]


 
 

ВИТА БАЗА 2 - ул. ФИЛИП КУТЕВ №10
София 1407

Регистратура и информация:
02 45 22 000
GSM: 08899 22 000

е-mail: [email protected]

 
 

Телефони:
Главен счетоводител: 02 960 49 85
Човешки ресурси: 02 45 22 623
ПР и реклама: 02 960 49 84 
СТМ Вита Инженеринг: 02 960 49 94
Клинична лаборатория База 1: 02 960 49 72
Клинична лаборатория База 2: 02 45 22 044
Микробиологична лаборатория: 02 45 22 004
Патохистологична лаборатория: 02 45 22 003
Образна диагностика База 1: 02 960 49 67
Образна диагностика База 2: 02 45 22 160
Вита Ин Витро Център: 02 45 22 141
Маркетинг, реклама и ПР:
Нели Лозанова
0882 058 407
02 960 49 84
e-mail: [email protected]

Научете как да стигнете до Вита с градски транспорт
News
Metabolic and Bariatric Surgery
What does bariatric surgery do?

Bariatric surgery is the surgical treatment of morbid obesity. This type of surgery is not well known in this country yet but it is the future to struggle obesity and type 2 diabetes.

The method is related to drastic loss of weight, thus improving and in many cases healing the co-lesions related to obesity. These lesions include diabetes, high blood pressure, sleep apnea, asthma and other respiratory disorders, arthritis, cholesterol problems, gastroesophageal reflux, fatty liver, urinary stress incontinence, brain pseudotumor, etc.
In the cases of high degree of obesity, subjection to such a type of surgical intervention leads to reduction of general lethality as well. Thus the definition of “metabolic surgery” is boosted.

What are the main factors of obesity and what it may cause?

There are many and different reasons for obesity, but the fact is that the number of people suffering from obesity is increasing permanently. As per data of the World Health Organization from 1980 on, obesity is triplicate in many countries from the European region, and the overweight and obesity affect 50 % of the population in the bigger part of the European countries. It is found that 60 % of the population in the worlds, i.e. 3.3 billion people could be with overweight (2.2 billion) or with obesity (1.1 billion) till 2030 if the last trends continue to develop.

Overweight increases drastic the risk to develop many non-contagious diseases like diabetes, hypertension, insult, dyslipidemia, sleep apnea, cancer, non-alcoholic steatohepatitis and other severe co-lesions. In the bigger part of European countries, overweight and obesity are responsible for 80 % of the cases of type 2 diabetes, 35 % ischemic heart disease and 55 % hypertension in adults.

When surgical treatment is necessary for obesity?

Bariatric surgery is applied to people who cannot reduce body weight by diets and sport; their body mass index (BMI) is 35 and higher one and have co-lesions like metabolic syndrome, diabetes, hypertension, etc.; as well as to people who have BMI 40 but without co-lesions.

What is the intervention aim?

Generally, bariatric surgery aims only one thing – to reduce the volume of administered food and its assimilation. It is proven to be the most effective method for treatment of severely obese patients, reducing lethality and the risk to develop new co-lesions. This procedure assists also the reduction of body weight in long-term plan, which is the prerequisite for better quality of life.


You may contact us on:
Tel: +359 2 45 22 000
Tel: +359 888 99 22 00


 
Center for the treatment of pain
More than 1.5 billion people all over the world suffer from chronic pain and it is the most frequent reason for the patients to seek physician’s aid. Between 3 and 4 % of the population suffer from neuropathic pain. The most frequent nononcologic pain is the one in the waist – 27 %, followed by headache and migraine – 15 %, pain in the neck – 15 %, pain in the facial region – 4 %.

At definite stage of their life, over 90 % of the people have pain in the spinal column and intervertebral disks and joints, spinal nerves as well as sacroiliac joints could be the reason for it.

Regretfully, in more than 40% of the patients, subjected to surgical intervention, it does not lead to alleviation of suffering. Pain is one of the most unpleasant symptoms of oncologic lesion. In advanced stages it is presented in 50 – 70 % of the patients, and in 10-15 % of them it does not yield to medical  treatment. The sad statistics is that about 28 % of the oncologic patients die in strong pains at their home, in spite of the prescribed analgesics.

All patients with moderate to strong pain which is difficult to be coped and/or is potential to chronification are indicated for consultation with pain specialist and assessment for use of interventional techniques of analgesia. Influence on pain is possible by two different modes: either by medication or by analgesic interventions. In spite of administration of drugs for this aim, no satisfactory level of analgesia is achieved in about 15 % of the patients. They are the applicants to use intervention technique for treatment of pain and may be divided into two big groups:

    1. Modulation (diagnostic/prognostic/therapeutic) – the aim is to prove the pain source and its blockade for definite period of time.
    2. Ablative – the aim is to eliminate the nerve structures, responsive for the pain, and achievement of long-term analgesia.

 
The Center for the Treatment of Pain already exists at VITA Hospital, where excellently trained specialists in this aspect are employed. The patients can be examined there and their present therapy is to be optimized. If necessary, information may be presented about the various intervention possibilities to influence their pain – oncologic or non-oncologic.

Successfully may be treated:

    • Oncologic pain
    • Pain in the region of head and neck
    • Pain in the region of shoulders and thorax
    • Pain the region of spinal column
    • Pain in the region of extremities

All people who seek assistance and treatment may book hours for examination and specification of therapy on tel. +359 2 45 22 000 at VITA hospital.
Hospice Care
The activity of the new VITA Hospice Care started in Sofia on the 11th of February 2019. It is a therapeutic institution, where the specialists take care about injured people, chronic ill patients, persons in post-insult status and terminal ill patients. The hospice provides medical monitoring, supporting therapy, health care, elimination of pain and psycho-emotional effects from the disease, as well as realization of moral support to the patient and his/her relatives.

Our team and the comfort atmosphere predispose the patients to feel like in domestic atmosphere. We provide healthy and qualitative catering for all patients as well as daily care and assistance.

Our address is: Sofia, Oborishte district, Dragovitsa street No. 9. The Hospice care is located in new, excellently furnished premises.  There are 14 hospital beds in the hospital, located in 5 double-bed rooms and 4 single-bed rooms. All rooms have their own sanitary unit.

We are located in the center of the capital city, which is a significant advantage for the relatives who wish frequent contact with the patient as well as for the patient himself/herself who has access to high-quality medical aid via the VITA Diagnostic and Consulting Center Base 1, if necessary.

You may contact us on:
tel. +359 2 45 222 45
tel. +359 888 256 592
e-mail: [email protected]
Contacts

Vita Patient Builiding 1:
Sofia 1505
9 Dragovitsa street


Registration and Information desk :
+359 2 960 49 50:
+359 2 960 49 51;
+359 2 960 49 52;
+359 2 943 43 98
+359 888 99 10 03
FAX: +359 02 944 13 43

EMAIL: [email protected] ; [email protected] Vita Patient Builiding 2:
Sofia 1407
10 Filip Kutev street

Registration and Information desk :
+359 2 45 22 000
+359 888 99 22 00
EMAIL: [email protected]
 

PR and communications:
Nely Lozanova
+359 882 058 407
+359 2 960 49 84
EMAIL: [email protected]


International Medical Representative
+359 885 359 646
[email protected]

 

 

   
 
 
 


Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
Център за борба с болката
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

6670
Ортопедично отделение
Херния Център
Простата Център
Ин Витро Център
СТМ Вита Инженеринг
Партньори
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах