Метаболитна и бариатрична хирургия
Д-р Емил Костадинов - Хирург
Запази час онлайн
Онлайн консултация


Биография: Д-р Емил Костадинов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020.

Специалист хирург в София с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите. Извършва минимално-инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.


1995 - 2001 - Висше образование – МУ София
2002 - 2004 - Хирург в МОДОЗС Велико Търново
2004 - Докторант, "Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми" - Клиника по хирургия, Царица Йоанна-ИСУЛ. Акад. Д. Дамянов

2007 - 3-месечно обучение "Горна гастро-интестинална хирургия" в болница "Каролинска" (Karolinska Universitetssjukhuset), Стокхолм, Швеция; prof. Åke Andrén-Sandberg
2008 - Придобита специалност по хирургия
2009 - Лапароскосопска хирургия – МУ, София
2010 - Трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) – практическо обучение и сертификат, ВМА-София
2012 - Минимално инвазивно лечение при хемороидална болест - "THD" Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", Roma, Italy, prof. Carlo Ratto
2013 - Маркиране и биопсия на стражеви лимфни възли при ранен рак на гърдата. ВМА-София, проф. Г. Байчев
2013 - Хирургично имплантиране на катетри за перитонеална диализа. Университетски клиничен център (UKC) Maribor Slovenia
2016 - Лапароскопско имплантиране на катетри за перитонеална диализа. IKEM Prague Czech republic.
2017 - Трансанална ендоскопска микрохирургия – TEM. Сертификат за професионална квалификация ПК №26/09.03.2017. Медицински университет - Плевен.
2017 - Хирургия на херниите: конвенционален и ендоскопски подход. (Masterclass). Erricos Dunnant Hospital Center in Athens
2018 - ZEISS INTRABEAM практически курс и сертификат за интраоперативна лъчетерапия. Модул 1: Обща част; Модул 2: Колоректални и гастроинтестинални болести. Залцбург, Австрия
2018 - Лапароскопска колоректална хирургия (Masterclass). Prof. I. Mattar; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel
2019 - European PD University for Surgeons, Vienna, Austria
2011 - 2020 - Асистент по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
2012 - 2020 - Шеф-екип
2019 - 2020 - Завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.


Придобити сертификати:

- 2008 г. - Лапароскопска хирургия;
- 2011 г. и 2015 г. - Трансанална ендоскопска микро хирургия;
- 2012 г. - Биопсия на стражеви лимфен възел;
- 2019 г. - Ендоскопско лечение на хернии;
Придобити допълнителни квалификации с преминати курсове:
- 2019 г. - Лапароскопска дебелочревна хирургия;
- 2012 г., 2016 г. и 2019 г. - Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
- Обучение за лечение на хемороидална болест (THD).

Членства:

Български лекарски съюз
Българско хирургическо дружество
IASGO (International association of surgeons, gastroenterologists and oncologists)


Научни проекти и грантове:

Договор №12-Д/18.04.2005 – МУ-София (Водещ изследовател)
Проучване върху клиничните и молекулно-генетични особености на наследствения неполипозен колоректален карцином (HNPCC) в българската популация.

Договор №34/2006 – МУ-София (Изследовател)
Проучване нивото на информираност относно наследствения колоректален карцином сред групи лекари и пациенти в България.
Фонд научни изследвания – 2009; Конкурс "Млад изследовател" (Изследовател)

Infrared SrBr 2 vapour laser for application in surgery.
Грант 2015 – МУ-София (Изследовател)
Рандомизирано, проспективно, едноцентрово проучване на клиничен протокол за ускорено възстановяване след сегментна дебелочревна резекция.

Участие в експертни бордове:

MORE 2011 – Колоректален и анален карцином (link)
MORE 2015 – Меланом (
"СПРИ и се прегледай" Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания


Учебници:
Дамянов Д, Костадинов Е. "Лапароскопско стадиране на туморите на стомашно-чревния тракт". Д. Дамянов: Ръководство по хирургия с атлас/ Т. Пожарлиев. Том XV:333-342; София 2008, „Проф. Марин Дринов”. ISBN: 978-954-322-280-3.

Публикации:

Има над 25 публикации в български и международни издания, 4 от които в индексирани списания с импакт фактор.

Приноси:

В УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" д-р Костадинов въвежда оперативни методи, които понастоящем са част от рутинната хирургична практика: TEMS – трансанална ендоскопска микрохирургия; TaTME – трансанална тотална мезоректална ексцизия при ултраниски карциноми на правото черво; извършва хирургични намеси в профилактичен обем при наследствени форми на дебелочревен карцином; TEP – лапароскопска тотална екстраперитонеална пластика при слабинна херния; SLNB – биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ) при малигнен меланом; MILND – минимално инвазивна ингвинална лимфна дисекция; стандартизиран оперативен подход при ингвино-феморална и ингвино-илиачна лимфна дисекция; лапароскопско и конвенционално поставяне на катетър за перитонеална диализа; операции при хемороиди – THD (трансанална хемороидална деартериализация) и перианални фистули – LIFT (Ligation of Intersphinceric Fistula Tract).

Награди:

Българско хирургическо дружество /2010/ Грамота за принос към дейността на дружеството
Българско хирургическо дружество /2014/ Грамота и плакет за за дългогодишна активна дейност
Д-р Диана Милева - Хирург


Запази час онлайн

Биография:

от март 2015 г. – хирург в МБАЛ „Вита”
2011-2015 г. – лекар в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Образование и обучение:
2009 г. – Диплома за завършено висше образование по Медицина (МУ-София);
2010 – 2015 г. – Специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
2011 г. Базов курс по Лапароскопска хирургия, Aesculap Academyр Пирогов;
2015 г. – Придобита специалност по „Хирургия”;
2016 г. - Следдипломна квалификация "Лапароскопска хирургия", Медицински факултет, МУ-София.
Д-р Спас Иванов - Хирург

Запази час онлайн

Биография:
Д-р Спас Иванов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020г.
2009 – 2014  Специализация по Хирургия (Специализант клинична ординатура в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ под ръководството на Акад. Дамян Дамянов д.м.н.)

02.2015 до 04.2017 – специалист хирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
07.2016 до 09.2019 – специалист хирург в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
09.2019 до 05.2020 – специалист хирург (шеф-екип) в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
От 01.06.2020 – специалист хирург в МБАЛ „Вита“

Хоспитации:

Март 2016 – Landesklinikum Baden-Mödling, Австрия
Април 2016 – BKH Lienz, Австрия
Май 2016 – Capio Mathilden-Hospital, Büdingen, Германия
Февруари 2017 –  Landesklinikum Wiener Neustadt, Австрия (Prof. Friedrich Längle)
Октомври 2018 – LK Lilienfeld, Австрия

Ноември 2017 – Сертификат “Основи на лапароскопската хирургия” ВМА, Проф. Н. Владов
Октомври 2020 – Сертификат IFSO Бариатрична хирургия
Март 2021 – член на Българското дружество по бариатрична/метаболитна хирургия

Д-р Иванов владее английски, немски и руски език.
 
 
Д-р Десислава Иванова - Ендокринолог

Запази час онлайн

Биография:

Д-р Десислава Иванова завършва Медицински университет – гр. Плевен през 2014г. Същата година започва работа в Първо отделение по вътрешни болести на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД гр. Велико Търново като лекар ординатор. През Февруари 2015г. започва специализация по Ендокринология и болести на обмяната, като по време на специализацията работи паралелно и в Спешно отделение към болницата. През май 2019 г. придобива специалност по "Ендокринология". Интересите и са насочени към Захарен диабет, Захарен диабет и бременност, Метаболитен синдром, Тироидна патология, хипофизни и надбъбречни заболявания. Д-р Иванова не преглежда деца.


Участие в научни конгреси и симпозиуми:

Ехография на щитовидна жлеза курсове 2019 г. и 2020 г.


Член на Българското дружество по ендокринология

Член на Български лекарски съюз

Сертификат - "4th EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications". 20-22 April 2017 Sofia, Bulgaria
Проф. Людмила Иванова - Диетолог

Запази час онлайн

Биография:
Проф. Людмила Иванова е част от екипа на ДКЦ ВИТА от март 2022г. Тя е специалист по хранене и диететика с над 42 години медицински опит. Прилага диетотерапията при възрастни пациенти и деца с различни хронични заболявания, след оперативни интервенции и състояния на хранителни дефицити. Разработва индивидуални режими за хранене за редукция на теглото и подобряване на хранителния статус, намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания и метаболитен синдром. Работи също и с лица без здравословни проблеми и с бременни жени за утвърждаване на здравословен хранителен модел, съобразен с физическото натоварване и физиологичното състояние.

1979г. Завършва Медицински университет София
1986г. Придобива специалност Хранене и диететика (Хигиена на храненето)
1994г. Придобива специалност Хигиенна токсикология придобива през 1986 г.

1992г. защитава дисертация на тема: Експериментални проучвания върху ефекта на комбинирана добавка на калций и цинк при кадмиева интоксикация. Има проведени специализации в Център за контрол на заболяванията в САЩ, Ягелонски университет в Полша, Каролински университет, Център Новум.

От 1980 г. до 1982 г. проф. Иванова работи като ординатор във Вътрешно отделение Благоевград. След това последователно е научен сътрудник по хранене и диететика и старши научен сътрудник в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

От 2004 г. до 2007 г. е експерт по хранене в УНИЦЕФ Украйна.

Работи като доцент към Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград и професор в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Владее английски, немски и руски език.
 
Деница Анастасова - ПсихологЗапази час онлайн
Биография: Деница Анастасова е клиничен психолог към МБАЛ и ДКЦ Вита с професионален опит в сферата на зависимостите и здравословното хранене. Завършила е магистратура "Клинична и консултативна психология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" и бакалавър "Психология" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Обучена е по метода на Когнитивно-поведенческа терапия и в работата си прилага интегративен подход. Има опит в консултирането на възрастни, тийнейджъри и техните семейства при различни проблеми – тревожност, депресия, зависимости, екзистенциални кризи (междуличностни конфликти, загуба, раздяла, травматични преживявания) и др.

Деница Анастасова има множество допълнителни обучения, курсове и семинари с практическа насоченост. Професионалните ѝ компетенции са в индивидуалното и групово психологично консултиране. Реализира тренинги и обучения в сферата на личностовото израстване, превенция на употребата на психоактивни вещества, подобряване на родителската компетенция и др.


 

Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

9948
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах