Метаболитна и бариатрична хирургия
Д-р Емил Костадинов - Хирург
Запази час онлайн
Онлайн консултация


Биография: Д-р Емил Костадинов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020.

Специалист хирург в София с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите. Извършва минимално-инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.


1995 - 2001 - Висше образование – МУ София
2002 - 2004 - Хирург в МОДОЗС Велико Търново
2004 - Докторант, "Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми" - Клиника по хирургия, Царица Йоанна-ИСУЛ. Акад. Д. Дамянов

2007 - 3-месечно обучение "Горна гастро-интестинална хирургия" в болница "Каролинска" (Karolinska Universitetssjukhuset), Стокхолм, Швеция; prof. Åke Andrén-Sandberg
2008 - Придобита специалност по хирургия
2009 - Лапароскосопска хирургия – МУ, София
2010 - Трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) – практическо обучение и сертификат, ВМА-София
2012 - Минимално инвазивно лечение при хемороидална болест - "THD" Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", Roma, Italy, prof. Carlo Ratto
2013 - Маркиране и биопсия на стражеви лимфни възли при ранен рак на гърдата. ВМА-София, проф. Г. Байчев
2013 - Хирургично имплантиране на катетри за перитонеална диализа. Университетски клиничен център (UKC) Maribor Slovenia
2016 - Лапароскопско имплантиране на катетри за перитонеална диализа. IKEM Prague Czech republic.
2017 - Трансанална ендоскопска микрохирургия – TEM. Сертификат за професионална квалификация ПК №26/09.03.2017. Медицински университет - Плевен.
2017 - Хирургия на херниите: конвенционален и ендоскопски подход. (Masterclass). Erricos Dunnant Hospital Center in Athens
2018 - ZEISS INTRABEAM практически курс и сертификат за интраоперативна лъчетерапия. Модул 1: Обща част; Модул 2: Колоректални и гастроинтестинални болести. Залцбург, Австрия
2018 - Лапароскопска колоректална хирургия (Masterclass). Prof. I. Mattar; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel
2019 - European PD University for Surgeons, Vienna, Austria
2011 - 2020 - Асистент по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
2012 - 2020 - Шеф-екип
2019 - 2020 - Завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.


Придобити сертификати:

- 2008 г. - Лапароскопска хирургия;
- 2011 г. и 2015 г. - Трансанална ендоскопска микро хирургия;
- 2012 г. - Биопсия на стражеви лимфен възел;
- 2019 г. - Ендоскопско лечение на хернии;
Придобити допълнителни квалификации с преминати курсове:
- 2019 г. - Лапароскопска дебелочревна хирургия;
- 2012 г., 2016 г. и 2019 г. - Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
- Обучение за лечение на хемороидална болест (THD).

Членства:

Български лекарски съюз
Българско хирургическо дружество
IASGO (International association of surgeons, gastroenterologists and oncologists)


Научни проекти и грантове:

Договор №12-Д/18.04.2005 – МУ-София (Водещ изследовател)
Проучване върху клиничните и молекулно-генетични особености на наследствения неполипозен колоректален карцином (HNPCC) в българската популация.

Договор №34/2006 – МУ-София (Изследовател)
Проучване нивото на информираност относно наследствения колоректален карцином сред групи лекари и пациенти в България.
Фонд научни изследвания – 2009; Конкурс "Млад изследовател" (Изследовател)

Infrared SrBr 2 vapour laser for application in surgery.
Грант 2015 – МУ-София (Изследовател)
Рандомизирано, проспективно, едноцентрово проучване на клиничен протокол за ускорено възстановяване след сегментна дебелочревна резекция.

Участие в експертни бордове:

MORE 2011 – Колоректален и анален карцином (link)
MORE 2015 – Меланом (
"СПРИ и се прегледай" Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания


Учебници:
Дамянов Д, Костадинов Е. "Лапароскопско стадиране на туморите на стомашно-чревния тракт". Д. Дамянов: Ръководство по хирургия с атлас/ Т. Пожарлиев. Том XV:333-342; София 2008, „Проф. Марин Дринов”. ISBN: 978-954-322-280-3.

Публикации:

Има над 25 публикации в български и международни издания, 4 от които в индексирани списания с импакт фактор.

Приноси:

В УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" д-р Костадинов въвежда оперативни методи, които понастоящем са част от рутинната хирургична практика: TEMS – трансанална ендоскопска микрохирургия; TaTME – трансанална тотална мезоректална ексцизия при ултраниски карциноми на правото черво; извършва хирургични намеси в профилактичен обем при наследствени форми на дебелочревен карцином; TEP – лапароскопска тотална екстраперитонеална пластика при слабинна херния; SLNB – биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ) при малигнен меланом; MILND – минимално инвазивна ингвинална лимфна дисекция; стандартизиран оперативен подход при ингвино-феморална и ингвино-илиачна лимфна дисекция; лапароскопско и конвенционално поставяне на катетър за перитонеална диализа; операции при хемороиди – THD (трансанална хемороидална деартериализация) и перианални фистули – LIFT (Ligation of Intersphinceric Fistula Tract).

Награди:

Българско хирургическо дружество /2010/ Грамота за принос към дейността на дружеството
Българско хирургическо дружество /2014/ Грамота и плакет за за дългогодишна активна дейност
Д-р Диана Милева - Хирург


Запази час онлайн

Биография:

от март 2015 г. – хирург в МБАЛ „Вита”
2011-2015 г. – лекар в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Образование и обучение:
2009 г. – Диплома за завършено висше образование по Медицина (МУ-София);
2010 – 2015 г. – Специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”;
2011 г. Базов курс по Лапароскопска хирургия, Aesculap Academyр Пирогов;
2015 г. – Придобита специалност по „Хирургия”;
2016 г. - Следдипломна квалификация "Лапароскопска хирургия", Медицински факултет, МУ-София.
Д-р Спас Иванов - Хирург

Запази час онлайн

Биография:
Д-р Спас Иванов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020г.
2009 – 2014  Специализация по Хирургия (Специализант клинична ординатура в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ под ръководството на Акад. Дамян Дамянов д.м.н.)

02.2015 до 04.2017 – специалист хирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
07.2016 до 09.2019 – специалист хирург в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
09.2019 до 05.2020 – специалист хирург (шеф-екип) в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
От 01.06.2020 – специалист хирург в МБАЛ „Вита“

Хоспитации:

Март 2016 – Landesklinikum Baden-Mödling, Австрия
Април 2016 – BKH Lienz, Австрия
Май 2016 – Capio Mathilden-Hospital, Büdingen, Германия
Февруари 2017 –  Landesklinikum Wiener Neustadt, Австрия (Prof. Friedrich Längle)
Октомври 2018 – LK Lilienfeld, Австрия

Ноември 2017 – Сертификат “Основи на лапароскопската хирургия” ВМА, Проф. Н. Владов
Октомври 2020 – Сертификат IFSO Бариатрична хирургия
Март 2021 – член на Българското дружество по бариатрична/метаболитна хирургия

Д-р Иванов владее английски, немски и руски език.
 
 
Д-р Мариана Недева - ЕндокринологЗапази час онлайн

Д-р Мариана Недева е част от екипа специалисти на ДКЦ ВИТА от месец май 2021 година.
Тя е специалист по Ендокринология и болести на обмяната с над 7 години клиничен опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна, хипофизни, гонадни и надбъбречни заболявания, извършва ехография на щитовидна жлеза.

Биография:

Д-р Недева зaвършва с отличен успех медицина в Медицински университет – София през 2013 г.

Своята специализация по Ендокринология и болести на обмяната Д-р Недева провежда в Първа Вътрешна Клиника, отделение по Ендокринология и болести на обмяната, Ажибадем Ситиклиник Болница Токуда с ръководител Проф Б. Лозанов.

През 2016 г Д-р Недева е избрана за Млад Лекар на годината за високи постижения в медицинската наука и клиничната практика.

От месец декември 2018 година д-р Недева е специалист по Ендокринология и болести на обмяната.


Квалификации:

- Завършени курсове по ехография на щитовидна жлеза, остеодензитометрия, спешни състояния в ендокринологията.

- Следдипломни обучителни курсове към Европейската асоциация за изследване на диабета;
- Следдипломно обучение в Испания, Румъния, Унгария;

- Участие в конгреси и семинари по специалността.

- Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по ендокринология.
- Съавтор на публикации в списание „European Thyroid Journal” и „Hormone and Metabolic Research”.

Чужди езици:
Английски и немски език.
Д-р Мая Христозова - Ендокринолог
Запази час онлайн
Биография:

октомври 2018 г. - специалист-ендокринолог в ДКЦ Вита
януари 2018 г. - октомври 2018. - специалист Ендокринолог в ДКЦ 3 гр. София
2013 - 2017 г. - специализант по Ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев и МИ на МВР гр. София
2012 - 2013 г. - лекар ординатор в Първо Вътрешно отделение Окръжна болница, гр. Пловдив

Образование
10.2016 - 04.2018 г. Клинична хомеопатия
2013 - 2017 г. специализация по Ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет, гр. София
2006 - 2012 г. магистър по Медицина, Медицински университет, гр. Пловдив


Допълнителни квалификации
Курс ехография на щитовидна жлеза
3rd EASD Postgraduate Course on clinical diabetes and its complications 03.2015 г.
16th Congress of the Eurоpean Neuroendocrine Association 09.2014 г.
21st Eurepoean congress on Obesity 05.2014 г.
17th World congress on Clinical nutrition 10.2013 г.

Членства
Член на Българското ендокринологично дружество и Българската медицинска хомеопатична организация.

Чужди езици
Английски и немски език
Проблеми, които решава:
Невроендокринология, Болести на щитовидната жлеза, Репродуктивна ендокринология, Захарен диабет.

 

Д-р Десислава Иванова - Ендокринолог

Запази час онлайн

Биография:

Д-р Десислава Иванова завършва Медицински университет – гр. Плевен през 2014г. Същата година започва работа в Първо отделение по вътрешни болести на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД гр. Велико Търново като лекар ординатор. През Февруари 2015г. започва специализация по Ендокринология и болести на обмяната, като по време на специализацията работи паралелно и в Спешно отделение към болницата. През май 2019 г. придобива специалност по "Ендокринология". Интересите и са насочени към Захарен диабет, Захарен диабет и бременност, Метаболитен синдром, Тироидна патология, хипофизни и надбъбречни заболявания. Д-р Иванова не преглежда деца.


Участие в научни конгреси и симпозиуми:

Ехография на щитовидна жлеза курсове 2019 г. и 2020 г.


Член на Българското дружество по ендокринология

Член на Български лекарски съюз

Сертификат - "4th EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications". 20-22 April 2017 Sofia, Bulgaria
Проф. Людмила Иванова - Диетолог

Запази час онлайн

Биография:
Проф. Людмила Иванова е част от екипа на ДКЦ ВИТА от март 2022г. Тя е специалист по хранене и диететика с над 42 години медицински опит. Прилага диетотерапията при възрастни пациенти и деца с различни хронични заболявания, след оперативни интервенции и състояния на хранителни дефицити. Разработва индивидуални режими за хранене за редукция на теглото и подобряване на хранителния статус, намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания и метаболитен синдром. Работи също и с лица без здравословни проблеми и с бременни жени за утвърждаване на здравословен хранителен модел, съобразен с физическото натоварване и физиологичното състояние.

1979г. Завършва Медицински университет София
1986г. Придобива специалност Хранене и диететика (Хигиена на храненето)
1994г. Придобива специалност Хигиенна токсикология придобива през 1986 г.

1992г. защитава дисертация на тема: Експериментални проучвания върху ефекта на комбинирана добавка на калций и цинк при кадмиева интоксикация. Има проведени специализации в Център за контрол на заболяванията в САЩ, Ягелонски университет в Полша, Каролински университет, Център Новум.

От 1980 г. до 1982 г. проф. Иванова работи като ординатор във Вътрешно отделение Благоевград. След това последователно е научен сътрудник по хранене и диететика и старши научен сътрудник в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

От 2004 г. до 2007 г. е експерт по хранене в УНИЦЕФ Украйна.

Работи като доцент към Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград и професор в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Владее английски, немски и руски език.
 


Биография:


Преслава Биковска е психолог в МБАЛ и ДКЦ Вита с опит в здравната психология и в детско-юношеската психология. Образованието си придобива в Софийски университет "Св. Климент Охридски" – има бакалавърска степен по „Психология“ и магистърска степен по "Детско-юношеска и училищна психология". Преминала е редица специализирани обучения за психодиагностика, консултативни и психотерапевтични умения (психодрама, фамилна терапия, позитивна психотерапия, динамично интервю, поведенческа терапия и др.). Работи с деца и с възрастни. Провежда индивидуални психологични консултации при житейски кризи, травматични събития (болест, загуба), професионално прегаряне, тревожност и др. Консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи.

Ролята на психолога в екипа по Метаболитна и бариатрична хирургия:

Предоперативно психологът прави оценка на поведенческите, хранителните, семейните и личностните фактори, които биха могли да окажат влияние върху процеса лечение и възстановяване. Целта на тази оценка е да увеличи безопасността и ефикасността на хирургичното лечение, като идентифицира сферите на уязвимост, потенциални предизвикателства и силните страни на пациента. Постоперативно психологът оказва подкрепа на пациента и неговите близки чрез индивидуални и семейни консултации и групи за психологична подкрепа.

Запази час онлайн
Онлайн консултация
Деница Анастасова - ПсихологЗапази час онлайн
Биография: Деница Анастасова е клиничен психолог към МБАЛ и ДКЦ Вита с професионален опит в сферата на зависимостите и здравословното хранене. Завършила е магистратура "Клинична и консултативна психология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" и бакалавър "Психология" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Обучена е по метода на Когнитивно-поведенческа терапия и в работата си прилага интегративен подход. Има опит в консултирането на възрастни, тийнейджъри и техните семейства при различни проблеми – тревожност, депресия, зависимости, екзистенциални кризи (междуличностни конфликти, загуба, раздяла, травматични преживявания) и др.

Деница Анастасова има множество допълнителни обучения, курсове и семинари с практическа насоченост. Професионалните ѝ компетенции са в индивидуалното и групово психологично консултиране. Реализира тренинги и обучения в сферата на личностовото израстване, превенция на употребата на психоактивни вещества, подобряване на родителската компетенция и др.

 

Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

8559
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах