МБАЛ ВИТА обявява КОНКУРС за Началници на отделения и за Главна сестра на болницата

МБАЛ ВИТА обявява КОНКУРС за Началници на отделения и за Главна сестра на болницата
01 Юни 2021 г.


На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021 г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД, се обявяват конкурси за следните длъжности:

1.    Началник на Отделение по хирургия;
2.    Началник на Отделение по урология;
3.    Началник на Отделение по ортопедия и травматология;
4.    Началник на Отделение по неонатология;
5.    Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
6.    Началник на Клинична лаборатория;
7.    Началник на Отделение по образна диагностика;
8.    Началник на Отделение по гастроентерология;
9.    Началник на Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия;
10.    Началник Отделение по обща и клинична патология;
11.    Началник Лаборатория по микробиология;

1.     Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

•    Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
•    Да имат придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства;
•    Трудов стаж – съгласно изискванията, заложени в съответния медицински стандарт;
•    Предишен управленски опит е предимство;
•    Членство в БЛС;
•    Компютърна грамотност;
•    Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

2.    Необходими документи за участие в конкурса:

2.1.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността, за която се кандидатства;
 2.2.  Професионална автобиография;
 2.3. Копие от диплома за завършено висше образование „Медицина”;
 2.4. Копие от документ за придобита специалност;
 2.5. Копие от документ за дадено научно звание /ако има придобито такова/;
 2.6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
 2.7. Медицинско свидетелство;
2.8. Копие от сертификат за придобита професионална квалификация по „Здравен мениджмънт”;
2.9. Удостоверение от РК на БЛС – оригинал;
2.10. Свидетелство за съдимост – оригинал;
2.11. Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/;
2.12. Всеки кандидат представя писмена стратегия  на тема:
1. Стратегия за развитие на отделението/клиниката/лабораторията за срок от 3 г. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки капитал. /обем 5-10 стр./.

3.    Провеждане на конкурса:

•    Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;
•    Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
•    Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

4.    Подаване на документи:

•    Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма;
•    Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10;
•    Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.
Срок на трудовия договор – до три години.
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

Телефон за справки Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

 
Д-Р ТИХОМИР САВЧЕВ,
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ВИТА“ ЕООД


 
**********************************************************************************************************

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД,  
МБАЛ ВИТА ЕООД обявява конкурс за Главна медицинска сестра на лечебното заведение.


1.     Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

•    Диплома  за завършено   медицинско образование;
•    Диплома за завършено образование „Управление на здравните грижи”, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;
•    Трудов стаж като медицинска сестра – не по-малко от 5 /пет/ години;
•    Умения за работа в екип;
•    Предишен управленски опит е предимство;
•    Членство в БАПЗГ;
•    Компютърна грамотност;
•    Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

2.    Необходими документи за участие в конкурса:
•    Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;
•    Професионална автобиография;
•    Копие от диплома за завършено висше образование ;
•    Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
•    Медицинско свидетелство;
•    Удостоверение от БАПЗГ – оригинал;
•    Свидетелство за съдимост – оригинал;
•    Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата.

Всеки кандидат представя писмена разработка на тема: Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период – здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата./ обем 5-10 стр./

3.    Провеждане на конкурса:
•    Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;
•    Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
•    Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

4.    Подаване на документи:
•    Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма;
•    Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10;
•    Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата;

 Срок на трудовия договор – до три години.
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

Телефон за връзка с Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

 
Д-Р ТИХОМИР САВЧЕВ,
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ВИТА“ ЕООД

 
Диагностично-консултативен център ВИТА
Вита Хоспис
Център по метаболитна
и бариатрична хирургия
}

РОДЕНИ БЕБЕТА В БОЛНИЦА ВИТА

7592
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах